EL-VIS Användarvillkor

Användarvillkor

Version 8.1 (2022-12-16)

1 Inledning

Dessa allmänna bestämmelser reglerar Licenstagarens, Licensgivarens respektive Användarens rättigheter och skyldigheter i samband med tillhandahållandet respektive nyttjandet av Produkten, om ingenting annat uttryckligen har avtalats mellan Licensgivaren och Licenstagaren.

Licenstagaren blir bunden av dessa allmänna bestämmelser genom att fullfölja installations- eller inloggningsprocessen och därvid bekräfta att Licenstagaren har tagit del av och accepterat de allmänna bestämmelserna eller genom att på annat sätt acceptera de allmänna bestämmelserna. Licenstagaren ansvarar i och med ingående av Avtalet tillse att Användare inom Licenstagarens organisation accepterat dessa allmänna bestämmelser. Användare skall alltid anses vara bunden av dessa allmänna bestämmelser i och med dennes nyttjande av hela eller del av Produkten.

Licensgivaren, Licenstagaren respektive Användaren åtar sig att följa vad som anges i dessa allmänna bestämmelser vid tillhandahållandet, respektive nyttjandet av Produkten.

2 Definitioner

Produkten är den eller de tjänster som Licensgivaren genom Avtalet tillhandahåller Licenstagaren under namnet EL-VIS, med funktioner i enlighet med från tid till annan, av Licensgivaren upprättad, gällande produktspecifikation.

Licensgivaren är EL-Info i Växjö AB, org.nr. 556492–1756, och innehar de immateriella rättigheterna till Produkten samt rätten att såväl själv som genom annan tillhandahålla Produkten.

Licenstagaren är en näringsidkare eller privatperson som har ingått avtal med Licensgivaren avseende nyttjande av Produkten.

Användaren är en fysisk person inom Licenstagarens organisation som har givits rätt att använda Produkten. Genom Användaren nyttjar Licenstagaren Produkten. Användaren äger endast rätt att använda Produkten för Licenstagarens räkning.

Avtalet är det avtal som Licensgivaren och Licenstagaren har ingått avseende Produkten och inkluderar alltid dessa allmänna bestämmelser.

3 Rätten till produkten

Upphovsrätt till datorprogram, onlinetjänster, presentationer, databaser och andra verk samt alla andra immateriella rättigheter avseende Produkten och andra produkter som Licensgivaren får tillgång till genom Avtalet tillkommer Licensgivaren eller tredje part på Licensgivarens sida. Sådana rättigheter tillkommer inte Licenstagaren. Dessa rättigheter får endast nyttjas av Licenstagaren i direkt anslutning till Produkten i den utsträckning som uttryckligen anges i Avtalet. Samtliga rättigheter som inte uttryckligen upplåts till Licenstagaren är förbehållna Licensgivaren eller tredje part på Licensgivarens sida.

För användande av Produkten krävs att Licenstagaren har tillgång till utrustning i form av hård- och mjukvara. Licensgivaren ansvarar inte för att sådan utrustning finns eller att utrustningen är tillräcklig för att kunna nyttja Produkten.

4 Upplåtelse och användning av Produkten

4.1 Allmänt

Genom Avtalet upplåter Licensgivaren till Licenstagaren en i tiden obegränsad, icke-exklusiv rätt att, som ett led i sin yrkesmässiga verksamhet, nyttja Produkten i enlighet med de villkor som anges i dessa allmänna bestämmelser. Nyttjanderätten till Produkten, samt begränsningar i denna nyttjanderätt, omfattar i Produkten ingående datorprogram, onlinetjänster, databaser och andra verk.

Licensgivarens upplåtelse av nyttjanderätten till Produkten förutsätter att användning av Produkten sker i enlighet med dessa allmänna bestämmelser. Om Användaren inte följer innehållet i dessa allmänna bestämmelser har Användaren inte någon rätt att installera eller nyttja Produkten.

För att Licenstagaren skall ha rätt att nyttja ett årsabonnemang eller annan uppdatering avseende Produkten måste Licenstagaren först förvärva rätt att nyttja den ursprungliga Produkten som årsabonnemanget eller uppdateringen avser.

Licenstagaren har rätt att framställa exemplar av i Produkten ingående datorprogram som måste framställas av tekniska skäl vid exekveringen av dessa datorprogram, det vill säga så kallade brukskopior, och härvid tillgodogöra sig Produkten genom det grafiska användargränssnitt som är en del av Produkten.

Med undantag för vad som anges i föregående stycke får Licenstagaren inte framställa några exemplar, vare sig i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett teknisk framställningsform, av Produkten och således inte heller för enskilt eget bruk.

Licenstagaren erhåller inte tillgång till någon källkod till Produkten och inte heller någon rätt att modifiera koden, vare sig det rör sig om att rätta fel eller göra funktionella ändringar eller dekompilera Produkten.

Licenstagaren får inte avlägsna eller ändra märkning eller annan uppgift om upphovsrätt i Produkten.

Licenstagaren får inte, mot eller utan vederlag, överlåta eller upplåta hela eller del av Produkten eller den till Produkten erhållna nyttjanderätten.

Licenstagaren skall i övrigt följa svensk tillämplig lagstiftning och internationella tillämpliga avtal, såsom upphovsrättslagen, EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och samtliga andra tillämpliga lagar och förordningar i samband med utnyttjandet av Produkten.

Licenstagaren ansvarar för att Licensgivarens affärsetiska grundprinciper efterföljs. Licensgivarens affärsetiska grundprinciper innebär att Tjänsten, under inga omständigheter, får användas för hantering av eller lagring av text, bilder, filmer eller ljud som har pornografiskt innehåll eller annat innehåll som kan uppfattas som anstötligt, rasistiskt, allmänt olämpligt eller främjar brottslighet. Licensgivaren har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Licensgivaren anser att Licenstagaren bryter mot någon del av Avtalet eller Licensgivarens affärsetiska grundprinciper. Betald avgift återbetalas inte vid Tjänstens upphörande av ovan uppräknade skäl.

I den mån särskilda villkor gäller för delar av Produkten, eller andra varor och/eller tjänster som Licenstagaren erhåller tillgång till genom Avtalet, är Licenstagaren och Användaren skyldiga att följa sådana villkor. För tydlighetens skull skall anges att Licenstagaren och Användaren måste följa de regler som anges av SEK Svensk Elstandard, vid användandet av dess utgivna standarder och/eller handböcker i den mån sådana ingår i Produkten. Dessa villkor definieras av SEK Svensk Elstandard och finns tillgängliga via denna externa länk:

Regler för slutanvändning av SEK Svensk Elstandards publikationer 

Upplåtelse sker i övrigt endast i den mån detta inte innebär intrång i tredje parts rättighet.

Upplåtelsen eller Avtalet i övrigt innebär inte att någon av de i punkten 3 första stycket angivna rättigheter övergår till Licenstagaren.

4.2 Licenser

4.2.1 Standard

Om ingenting annat har avtalats har Licenstagaren förvärvat en Standardlicens för en (1) användare.

Standardlicens avser nyttjanderätt till Produkten för överenskommet antal Användare inom samma organisation på en geografisk plats.

4.2.2 Central (Enterprise)

Centrallicens avser nyttjanderätt till Produkten för överenskommet antal Användare inom samma organisation, oavsett geografisk plats.

4.2.3 Student

Studentlicens avser nyttjanderätt till Produkten för en (1) Användare som bevisligen läser till elbehörighet.

Studentlicens får enbart användas till studier. För att användas i kommersiellt syfte ska en Standardlicens eller Centrallicens införskaffas.

4.2.4 Skola

Skollicens avser nyttjanderätt till Produkten för obegränsat antal Användare inom samma skola på en geografisk plats.

Skollicens får enbart användas till studier. För att användas i kommersiellt syfte ska en Standardlicens eller Centrallicens införskaffas.

4.3 Registrering av uppgifter

Uppgifter om Licenstagaren som inhämtas i samband med att detta avtal ingås mellan parterna. Uppgifter behandlas av Licensgivaren för ingående, administration och fullgörelse av parternas avtal. Vidare för att Licensgivaren ska kunna förbättra Produkten och för att Licensgivaren ska kunna bevaka efterlevnaden av detta avtal.

Om Licenstagaren är en fysisk person är ovan nämnda uppgifter att beteckna som personuppgifter. Sådan Licenstagare lämnar härigenom sitt samtycke till att Licensgivaren behandlar erhållna personuppgifter. Licensgivaren åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med de ändamål som angivits i detta avtal och i enlighet med vid varje tidpunkt gällande rätt (EU:s Dataskyddsförordning, GDPR). Den som vill ha information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas, kan skriftligen begära utfående av informationen från Licensgivaren.

Se gällande integritetspolicy här

5 Överlåtelse av avtal

Licenstagaren får inte överlåta eller upplåta hela eller delar av Avtalet utan Licensgivaren uttryckliga medgivande. Överlåtelse, upplåtelse respektive eventuellt medgivande skall ske skriftligen. Licensgivaren har vid överlåtelse rätt till en administrationsavgift.

Licensgivaren får utan Licenstagarens medgivande överlåta samtliga eller vissa av sina rättigheter enligt Avtalet. Licensgivaren har även rätt att utan Licenstagarens medgivande överlåta sina skyldigheter enligt Avtalet, till ett annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som förvärvar en väsentlig del av Licensgivarens verksamhet.

6 Licensgivarens ansvar

Licensgivaren garanterar inte att Produkten är fri från programfel eller liknande fel, rättighetsfel eller fel i Produktens funktionalitet, kvalitet eller lämplighet i övrigt.

Vid inträffande av ovan angivna fel är Licenstagaren således inte berättigad till avhjälpande, omleverans, prisavdrag, hävning, ersättning eller annan form av påföljd.

Licensgivaren ansvarar ej för att Licenstagarens uppgifter är uppdaterade.

Licensgivaren är inte ersättningsskyldig eller på annat sätt ansvarig för någon form av direkta eller indirekta skador hos Licenstagaren eller annan part som kan inträffa på grund av fel i Produkten eller fel eller försummelse från Licensgivarens sida. Exempel på sådana fel är brister eller fel i programvaror och/eller data, förlorade data, immaterialrättsliga fel etc.

7 Avgifter och betalning

Om annat inte anges i Avtalet skall Licenstagaren för sin nyttjanderätt till Produkten erlägga en avgift till Licensgivaren enligt den vid faktureringstillfället gällande prislistan hos Licensgivaren.

Licenstagaren erlägger avgift för Produkten mot faktura. Faktura skickas i samband med att Licenstagaren erhåller rätt att använda Produkten. I den mån avgiften avser årsabonnemang eller annan årsavgift erlägger Licenstagaren avgift för Produkten i form av förskottsbetalning per år mot faktura.

Eventuell anmärkning mot faktura måste ske inom 14 dagar från fakturadatum för att få åberopas. Betalningsvillkor är trettio dagar från fakturadatum. Licensgivaren har dock rätt att ändra betalningsvillkoren om Licensgivaren anser det vara motiverat på grund av Licenstagarens ekonomiska förhållanden. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen med gällande referensränta plus åtta procentenheter. Licensgivaren har rätt att ta ut sedvanliga avgifter för fakturering och betalningspåminnelse.

8 Avtalstid

Avtal avseende abonnemang på Produkten gäller, om annat inte uttryckligen avtalats, tillsvidare.

Från den månad Avtal ingås gäller bindningstid på tolv (12) månader. Därefter löper Avtalet på tillsvidare. Uppsägningstid om tre (3) månader gäller.

Vardera part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om den andra parten försätts i konkurs, likvidation, upptar ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

Om Licenstagaren inte följer vad som är angivet i dessa allmänna bestämmelser har Licensgivaren rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Licensgivaren har i förekommande fall även rätt till ersättning för samtliga skador som Licensgivaren lidit på grund av avtalsbrottet, detta oavsett om hävning av Avtalet har skett.

9 Lagstiftning och tvist

Svensk rätt skall vara tillämplig på Avtalet.

Eventuell tvist i anledning av Avtalet skall avgöras av allmän domstol med Växjö tingsrätt som första instans.

*****

refresh

Det finns redan en EL-VIS lösning i din beställning.

Vill du ersätta den med